Do następnego egzaminu zostało

Informacje dla zdających

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych:

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego: 

2024 rok:

 • 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
 • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.


Rejestracja na egzaminy rozpoczyna się na ok. 2 miesiące przed terminem egzaminu. 

Zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego Edu & More!

Kolejny termin i poziomy egzaminu
(Edu & More) na który będzie odbywać się rejestracja:

 16 listopada 2024 (część pisemna), 17 listopada 2024 (część ustna)

 • poziom B1 (dorośli) 
 • poziom C1 (dorośli) 
Kandydaci mogą zdawać obie części egzaminu jednego dnia (16 listopada: część pisemna i ustna).
Prosimy zapoznać się z regulaminem egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Edu & More.
Termin rejestracji na egzamin :
 • poziom B1 - rejestracja 16 września, godz. 11.00.
 • poziom C1 - rejestracja 17 września, godz. 11.00.

Osoby niepełnoletnie (17 lat) mogą wziąć udział w egzaminie za zgodą rodziców.
Należy ją przesłać po udanej rejestracji. 

UWAGA: zgłoszenia będą przyjmowanie za pośrednictwem formularza online. 

Formularz rejestracji na egzamin:

Formularz zgłoszenia będzie udostępniony w dniu rejestracji i zamknięty po wyczerpaniu miejsc.

W podanym dniu rejestracji prosimy odświeżyć stronę, na górze pojawi się zakładka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub kliknąć poniższy link o godz. 10.00 i odświeżyć stronę.

https://certyfikat.polishonlinenow.com/formularz

Zgłoszenia są przyjmowanie w kolejności przyjmowania ich przez serwer i zapisu do bazy danych.

Egzamin należy opłacić w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na egzamin.

Brak możliwości wypełnienia lub wysłania formularza oznacza, że miejsca się wyczerpały. 

Miejsce egzaminu: Warszawa
Kto może zapisać się na egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą
Dokument potwierdzający tożsamość kandydata: Paszport 
Opłaty za egzamin:
 • Opłata za egzamin (poziom B1) – 150 Euro
 • Opłata za egzamin (poziom C1) – 180 Euro
 • Opłata za wydanie certyfikatu – 20 Euro

Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w złotych polskich, tj.:

 • Opłata za egzamin i certyfikat (poziom B1) – 170 Euro
 • Opłata za egzamin i certyfikat (poziom C1) – 200 Euro


Kurs EURO zostanie przeliczony wg. tabeli Narodowego Banku Polskiego z dnia 2024-08-30 

PROSIMY NIE WPŁACAĆ OPŁATY PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA

- DOPIERO PO OTRZYMANIU E-MAILA Z POTWIERDZENIEM MIEJSCA NA EGZAMINIE.

Opłaty za egzamin należy dokonać przelewem w ciągu 3 dni roboczych - po otrzymaniu potwierdzenia od Edu & More, że zakwalifikował/a się Pan/Pani na na egzamin w Edu & More

DANE DO PRZELEWU:
Dane dla płatności zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku:    Edu & More Sp. z o. o. 
Nazwa banku:   Bank Pekao S.A. 
Nr konta (PLN): 30 1240 1040 1111 0010 3000 6194
Tytuł przelewu: Imię kandydata, poziom egzaminu, termin egzaminu

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach (np. dla osób z niedosłuchem)

Sprawdź informacje

Kontakt:

Edu & More Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 44/7, tel. 22 622 14 41

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polecamy platformę POLISHLANGUAGE.ONLINE do samodzielnego przygotowania się do egzaminu!

Interaktywne podręczniki - egzamin na poziomie B1:

 • „Polski do słuchania" (rozumienie ze słuchu) oraz „Polski do czytania" (rozumienie tekstów)

Podręczniki drukowane - egzamin na poziomie B1:

 • „Polski do słuchania" (dostępny w druku) oraz „Polski do czytania" 

Interaktywne test egzaminacyjne online - Egzamin z języka polskiego (B1):

 • interaktywne testy: słuchanie, czytanie, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie
 • wskazówki dotyczące egzaminu
 • możliwość indywidualnej oceny przez egzaminatora

Sprawdź swoje umiejętności i przygotuj się do egzaminu samodzielnie lub wyślij swoje prace do oceny egzaminatorowi.

https://polishlanguage.online/

Zarejestruj się na platformie i uzyskaj dostęp do bezpłatnych testów
- słuchanie, czytanie i poprawność gramatyczna.

 

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Edu & More

 1. Edu & More organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (dalej: egzaminy) na podstawie uprawnień nadawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (dalej: Komisja).
 3. Egzaminy są przeprowadzane w terminach ogłaszanych przez Komisję. Terminy egzaminów odbywających się w danym roku kalendarzowym podaje Komisja na stronie www.certyfikatpolski.pl a za nią - Edu & More stronie certyfikat.polishoninenow.com
 4. Do egzaminów mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani potwierdzeniem stopnia znajomości języka polskiego.
 5. Warunkiem przyjęcia jest poprawne zarejestrowanie się na egzamin poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line udostępnianego na ok. 60 dni przed terminem egzaminu wraz z uzyskaniem potwierdzenia zarejestrowania się na egzamin oraz po opłaceniu opłaty egzaminacyjnej w podanym w potwierdzeniu terminie.
 6. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu egzaminu (kandydat akceptuje regulamin podczas rejestracji na egzamin).
 7. Wypełniający formularz ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 8. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.  Informacje o strukturze egzaminu na poszczególnych poziomach są dostępne na stronie Komisji  - certyfikatpolski.pl.
 9. Edu & More informuje uczestników egzaminu drogą mailową o wynikach po uprzednim zatwierdzeniu wyników przez Komisję.
 10. Zdający mają prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie Edu & More w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do Edu & More w terminie 21 dni od daty wysłania informacji o wynikach egzaminu. 
 11. Osoby, które nie zdały egzaminu wnoszą o zwrot opłaty za certyfikat w terminie do 21 dni od daty wysłania informacji o wynikach egzaminu. Po upływie tego terminu opłaty nie są zwracane.
 12. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnej rezygnacji na powyższych warunkach:
 • co najmniej 60 - 29 dni roboczych przed rozpoczęciem egzaminu – Edu & More zwraca 70% opłaty za egzamin,
 • w terminie 21- 30 dni roboczych przed rozpoczęciem egzaminu – Edu & More zwraca 50%  opłaty za egzamin.
 • Edu & More nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 21 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia egzaminu, chyba, że nastąpiła ona z powodów siły wyższej. Wówczas kwota zwrotu jest ustalana na podstawie decyzji Komisji.

     13. W przypadku odwołania egzaminu przez Komisję lub Edu & More zdający otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto.

     14. Na około 5-7 dni  przed egzaminem Edu & More przesyła  uczestnikom szczegółowe instrukcje organizacyjne, które dostosowują jego organizację do panujących warunków, w tym epidemiologicznych oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 REGULAMIN PODCZAS EGZAMINU

(źródło: Państwowa Komisja Poświadczania Języka Polskiego) http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/

Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów.
 2. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport) i okazać go przy wejściu do sali.
 3. Osoby spóźnione na egzamin nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej.
 4. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający zajmuje wyznaczone miejsce. Zdający przynosi własne przybory do pisania. Papier do sporządzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.
 5. Zdający po otrzymaniu testu sprawdza, czy jest on kompletny. Jeśli tak nie jest, to zgłasza to przewodniczącemu komisji (wzywa go przez podniesienie ręki).
 6. Zdający podpisuje test i rozwiązuje zadania wpisując odpowiedzi we wskazane pola arkusza testowego.
 7. W czasie trwania egzaminu zdający:
  • zachowuje się cicho i kulturalnie,
  • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu,
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej ani swojego miejsca,
  • nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  • nie korzysta z żadnych pomocy (w tym – ze słowników),
  • nie wygłasza głośnych uwag i komentarzy,
  • nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  • nie korzysta z żadnych środków łączności.
 8. Jeśli zdający pracuje niesamodzielnie lub w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg egzaminu, łamiąc regulamin, przewodniczący przerywa egzamin danego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali.
 9. Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, zgłasza to egzaminatorom przez podniesienie ręki. Za pozwoleniem przewodniczącego może w ciszy opuścić salę tak, by nie zakłócić pracy innym zdającym.
 10. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminu.
 2. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej. Muszą poczekać na decyzję przewodniczącego komisji.
 3. Każdy zdający ma obowiązek posiadania ważnego paszportu i pokazania go sekretarzowi komisji.
 4. Zdający podchodzi do komisji, zostaje poproszony o wylosowanie zestawu pytań (jednego z trzech leżących na stole).
 5. Każdy zestaw egzaminacyjny części ustnej zawiera:
  • materiały dla zdającego
  • materiały dla egzaminującego
 6. Kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na okładce CZĘŚCI E. MÓWIENIE.
 7. Kandydat przygotowuje się do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas przygotowania jest zróżnicowany w zależności od poziomu:
  • na poziomie B1: ok. 5 minut
  • na poziomie B2: ok. 7 minut
  • na poziomie C2: ok. 10 minut
 8. Po upływie tego czasu przewodniczący zaprasza zdającego do stolika komisji egzaminacyjnej. Wypowiedź rozpoczyna się „rozgrzewką”, która nie jest oceniana.
 9. Osoba, która nie zdała egzaminu, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

 

FORMAT EGZAMINU:

Egzamin pisemny odbywa się w sobotę, egzamin ustny odbywa się w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:

  B1 B2 C1
Część pisemna:      
Rozumienie ze słuchu 30 minut 30 minut do 40 minut
Rozumienie tekstu pisanego 40 minut 60 minut 60 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut
Umiejętność pisania 75 minut 90 minut 90 minut
Część ustna:      
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut

Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

b) poziom B1 – jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,

c) poziom B2, C1 – jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu;

 

Informacja  na temat warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/