Do następnego egzaminu zostało

Informacje dla zdających

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych:

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego: 

2019 rok:

 • 9-10 marca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 15-16 czerwca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 23-24 listopada 2019 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

2020 rok:

 • 25 - 26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
 • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Kolejny termin i poziomy egzaminu:

25 stycznia 2020 (część pisemna), 26 stycznia 2020(część ustna)

 • poziom B1
Termin rejestracji na egzamin: 26 listopada br. od godz. 12:00 - brak miejsc
Formularz rejestracji na egzamin: Rejestracja zakończona - brak miejsc.
Miejsce egzaminu: Warszawa
Kto może zapisać się na egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą
Dokument potwierdzający tożsamość kandydata: Paszport, karta pobytu lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
Opłaty za egzamin:
 • Opłata za egzamin (poziom B1) – 639,25 zł / 150 euro
 • Opłata za wydanie certyfikatu – 85,23 zł / 20 euro

Opłatę za egzamin i certyfikat: 724,48 zł - należy wpłacić jednorazowo w złotych polskich. Cena w złotych polskich została przeliczona na podstawie średniego kursu wg. tabeli NBP z dnia 31. 10. 2019 (1 Euro = 4,2617 zł).

Opłaty za egzamin należy dokonać przelewem lub gotówką w centrum egzaminacyjnym - nie później niż 10 dni od dnia zgłoszenia.

DANE DO PRZELEWU:

Dane dla płatności zlecanych w Polsce:

Właściciel rachunku:    Edu & More Sp. z o. o. 

Nazwa banku:   Bank Pekao S.A. 

Nr konta (PLN): 30 1240 1040 1111 0010 3000 6194

Tytuł przelewu: Imię kandydata, poziom egzaminu, termin egzaminu

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu
certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach (np. dla osób z niedosłuchem)

Sprawdź informacje

Kontakt:

Edu & More Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 44/7

tel. 22 622 14 41

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym i wysłanym harmonogramem egzaminu (w przypadku  braku wiadomości proszę sprawdzić folder SPAM):

MIEJSCE EGZAMINU - sesja 23 - 24 listopada 2019:  
ul.  Poznańska 6/8, Zespół Szkół ZSG Poznańska 

EGZAMIN PISEMNY: 23 listopada 2019 (sobota)
- obowiązkowa rejestracja (odpowiednio pod salami) w godz. 9:00 – 10:00,
- egzamin pisemny w godz. 10:00 – 15:00. 

EGZAMIN USTNY: 24 listopada 2019 (niedziela) w godz. 9:00 – 17:00
Zespół Szkół ZSG Poznańska, główny budynek, II piętro
Egzamin zdaje się indywidualnie (ok. 15 min.).

UWAGA! Godziny zakończenia egzaminu mogą ulec zmianie – w zależności od przebiegu egzaminu.

REGULAMIN DLA ZDAJĄCYCH

(źródło: Państwowa Komisja Poświadczania Języka Polskiego) http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/

Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów.
 2. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali.
 3. Osoby spóźnione na egzamin nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej.
 4. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający zajmuje wyznaczone miejsce. Zdający przynosi własne przybory do pisania. Papier do sporządzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.
 5. Zdający po otrzymaniu testu sprawdza, czy jest on kompletny. Jeśli tak nie jest, to zgłasza to przewodniczącemu komisji (wzywa go przez podniesienie ręki).
 6. Zdający podpisuje test i rozwiązuje zadania wpisując odpowiedzi we wskazane pola arkusza testowego.
 7. W czasie trwania egzaminu zdający:
  • zachowuje się cicho i kulturalnie,
  • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu,
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej ani swojego miejsca,
  • nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  • nie korzysta z żadnych pomocy (w tym – ze słowników),
  • nie wygłasza głośnych uwag i komentarzy,
  • nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  • nie korzysta z żadnych środków łączności.
 8. Jeśli zdający pracuje niesamodzielnie lub w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg egzaminu, łamiąc regulamin, przewodniczący przerywa egzamin danego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali.
 9. Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, zgłasza to egzaminatorom przez podniesienie ręki. Za pozwoleniem przewodniczącego może w ciszy opuścić salę tak, by nie zakłócić pracy innym zdającym.
 10. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminu.
 2. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej. Muszą poczekać na decyzję przewodniczącego komisji.
 3. Każdy zdający ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości ze zdjęciem i pokazania go sekretarzowi komisji.
 4. Zdający podchodzi do komisji, zostaje poproszony o wylosowanie zestawu pytań (jednego z trzech leżących na stole).
 5. Każdy zestaw egzaminacyjny części ustnej zawiera:
  • materiały dla zdającego
  • materiały dla egzaminującego
 6. Kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na okładce CZĘŚCI E. MÓWIENIE.
 7. Kandydat przygotowuje się do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas przygotowania jest zróżnicowany w zależności od poziomu:
  • na poziomie B1: ok. 5 minut
  • na poziomie B2: ok. 7 minut
  • na poziomie C2: ok. 10 minut
 8. Po upływie tego czasu przewodniczący zaprasza zdającego do stolika komisji egzaminacyjnej. Wypowiedź rozpoczyna się „rozgrzewką”, która nie jest oceniana.
 9. Osoba, która nie zdała egzaminu, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

 

FORMAT EGZAMINU:

Egzamin pisemny odbywa się w sobotę, egzamin ustny odbywa się w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:

  B1 B2 C1
Część pisemna:      
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut
Umiejętność pisania 75 minut 90 minut 90 minut
Część ustna:      
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut

Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

b) poziom B1 – jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,

c) poziom B2, C1 – jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu;

 

Informacja  na temat warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/